Préstec Expansió

 • Dades personals
 • Situació actual
 • Dades professionals
 • Dades de contacte

La teva sol·licitud1

La teva quota mensual
TIN%2
TAE%
Comissió d'obertura
Prima de l'assegurança
Import total carregat
1/4 Dades personals

La teva sol·licitud1

La teva quota mensual
TIN %, TAE %, Comissió d'obertura , Prima de l'assegurança , Import total carregat

Sol·licitud de préstec Banc Sabadell per a no clients
Ja ets client?

No s'accepten refinançaments o reunificació de deutes
No s'accepten refinançaments o reunificació de deutes

  Les simulacions efectuades per la calculadora del banc varien sobre la base de les dades incloses per l’usuari.

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada es determinen i estan condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa la finalitat empresarial i professional) d’uns imports fins a 18.000 euros en les condicions establertes en la Carta de compromís 24 + 24 del Préstec Expansió, que pot consultar en la seva oficina i en el nostre web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, degudament emplenada la sol·licitud pel client, aquest faciliti la documentació que li requereixi el banc per valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, prèvia alta efectiva com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2% calculada sobre l’import del préstec sol·licitat i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs per a una persona de 37 anys. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència opcional de tres mesos. Consulti en la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  (3) Préstec Expansió al 8,75% TIN. Tipus d’interès condicionat a la domiciliació de la nòmina i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs. Oferta vàlida fins al 30/06/2018. Condicions vàlides per a sol•licituds fetes a través de canals a distància per uns imports des de 3.000 euros fins a 60.000 euros.

  Oferta condicionada a la domiciliació de la nòmina i la contractació de l'assegurança Protecció Total Préstecs. Oferta vàlida fins al 30/06/2018. Condicions vàlides per a sol·licituds realitzades a través de canals a distància.

  TAE mínima de l’11,30% per un import sol·licitat de 12.000 euros per tornar en 8 anys, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 174,26 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 573,84 euros. L’última quota és d’un valor inferior: 172,83 euros. Import total carregat: 17.541,40 euros.

  TAE màxima del 16,78% per un import sol·licitat de 12.000 euros per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 8,75% nominal anual i una quota mensual de 713,80 euros i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 371,04 euros. Import total carregat: 13.459,32 euros.

  Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència opcional de tres mesos. Consulti en la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  S’informa que l’eina de simulació mostra totes les quotes mensuals amb el mateix import (no considera la possible diferència d’import en l’última quota). L’import total carregat inclou la totalitat de les quotes.

  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al seu préstec. Protecció Total Préstecs inclou les assegurances Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments.

  Protecció Total Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadellSeguros Generales,Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Ambdues tenen com a mediador Bansabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A-03424233 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant. Inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion

  BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili social al carrer Sena, 12, PIAE Can Sant Joan, 08174 Sant Cugat del Vallès.

  BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili social al carrer Isabel Collbrand 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.

  Import del préstec
  Termini d'amortització