El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites

Préstec Expansió

El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites

Calcula la teva quota

La teva quota mensual € /mes
TIN%1
TAE%2
Comissió d'obertura 2,5% (mínim 75€)
Comissió d'estudis 0,50% (mínim 30€)
Prima de l'assegurança
Import total carregat
Compensació de reemborsament anticipat durant l'últim any 0,50%3

Calcula la teva quota

La teva quota mensual
TIN %, TAE %, Comissió d'obertura , Comissió d'estudis Prima de l'assegurança , Import total carregat
Sol·licita el teu préstec
No s'accepten refinançaments o reunificació de deutes
No s'accepten refinançaments o reunificació de deutes

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació venen determinats i estan condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Préstec Expansió al 8,25% TIN. Tipus d’interès i comissions d’obertura i estudi per a clients amb antiguitat superior a sis mesos, amb domiciliació de la nòmina i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs i condicionada al dictamen de risc. Oferta vàlida fins al 31/12/2019. Condicions vàlides per a sol·licituds realitzades a través de canals a distància per imports des de 2.500 euros fins a 60.000 euros.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2,50% (mínim 75 euros) i d’estudi del 0,5% (mínim 30 euros) calculades sobre l’import del préstec sol·licitat i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs per a una persona de 34 anys. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos. Consulti a la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  Exemple per a un import sol·licitat de 2.500 euros:

  * TAE mínima de l’11,48%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 8,25% nominal anual i una quota mensual de 35,67 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 118,03 euros. L’última quota és de valor inferior: 34,34 euros. Import total carregat: 3.646,02 euros.

  * TAE màxima del 19,87%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 8,25% nominal anual i una quota mensual de 148,14 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 77,84 euros. L’última quota és de valor inferior: 148,00 euros. Import total carregat: 2.849,22 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 5.000 euros:

  * TAE mínima de l’11,09%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 8,25% nominal anual i una quota mensual de 71,33 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 236,06 euros. L’última quota és de valor inferior: 70,03 euros. Import total carregat: 7.237,44 euros.

  * TAE màxima del 18,02%, per tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 8,25% nominal anual i una quota mensual de 296,28 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 155,69 euros. L’última quota és de valor inferior: 296,14 euros. Import total carregat: 5.643.59 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 12.000 euros:

  * TAE mínima de l’11,06%, per tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 8,25% nominal anual i una quota mensual de 171,17 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 566,54 euros. L’última quota és de valor inferior: 170,88 euros. Import total carregat: 17.358,57 euros.

  * TAE màxima del 17,86%, per tornar en 18 meses, a un tipus d’interès del 8,25% nominal anual i una quota mensual de 711,06 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de pagament única de 373,64 euros. L’última quota és de valor inferior: 710,96 euros. Import total carregat: 13.532,62 euros.

  S’informa que l’eina de simulació mostra totes les quotes mensuals amb el mateix import (no considera la possible diferència d’import en l’última quota). L’import total carregat inclou totes les quotes.

  (3) Si el període des de la cancel·lació anticipada fins al venciment teòric del contracte és inferior a 12 mesos, la comissió és del 0,50%; si és superior, és de l’1,00%

  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al seu préstec: Protecció Total Préstecs inclou les assegurances Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments. Protecció Total Vida és una assegurança de vida de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Ambdues tenen com a mediador BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007, Alacant. Inscrit en el R. M. d’Alacant i en el Registre de la DGSFP amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances al web www.bancosabadell.com/bsmediacion.
  BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau C-0557. BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili al carrer Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Reg. d’Entitats Asseguradores de la DGSFP amb la clau C-0767.

  Import del préstec
  Termini d'amortització

  Condicions per a clients amb antiguitat superior a 6 mesos.