El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites

Préstec Expansió

El préstec fàcil i immediat per a allò que més necessites1

Calcula la teva quota2

La teva quota mensual
TIN%3
TAE%
Comissió d'obertura
Prima de l'assegurança
Import total carregat

Calcula la teva quota2

La teva quota mensual
TIN %, TAE %, Comissió d'obertura , Prima de l'assegurança , Import total carregat
Sol·licita el teu préstec
No s'accepten refinançaments o reunificació de deutes
No s'accepten refinançaments o reunificació de deutes

  La concessió, la quantitat i el termini de cada operació sol·licitada quedaran determinats i estaran condicionats pels criteris de risc del banc.

  (1) Vàlid per a préstecs amb garantia personal a persones físiques (exclosa finalitat empresarial i professional) tramitats en oficines, d’imports fins a 18.000 euros en les condicions establertes en la Carta del Compromís d’Abonament Immediat del Préstec Expansió, que pot consultar a la seva oficina i a la nostra web. Els terminis de resposta de l’acceptació o la denegació de la concessió del préstec són tenint en compte els dies que siguin laborables per a l’oficina que tramiti l’operació i comptats des del moment en què, emplenada degudament la sol·licitud per part del client, aquest faciliti la documentació que li demani el banc per valorar el risc i avaluar l’operació, i, addicionalment, en el cas de no clients, amb l’alta efectiva prèvia com a client. Per a l’abonament de l’import, en cas que l’operació sigui concedida segons els criteris de risc de Banc Sabadell, el termini comptarà a partir del moment en què la pòlissa de préstec es formalitzi.

  (2) El càlcul de la TAE inclou la comissió d’obertura del 2,25% (mínim 75€) calculada sobre l’import del préstec sol·licitat i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs per a una persona de 37 anys. Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos. Consulti a la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  (3) Préstec Expansió al 7,75% TIN. Tipus d’interès condicionat a la domiciliació de la nòmina i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs. Oferta vàlida fins al 31/12/2018. Condicions vàlides per a sol·licituds efectuades a través de canals a distància per imports des de 3.000 euros fins a 60.000 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 3.000 euros

  * TAE mínima del 10,34% a tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 7,75% nominal anual i una quota mensual de 42,03 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 143,46 euros. L’última quota és de valor inferior: 41,96 euros. Import total carregat: 4.253,27 euros.

  * TAE màxima del 16,41% a tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 7,75% nominal anual i una quota mensual de 177,08 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 92,76 euros. L’última quota és de valor inferior: 177,06 euros. Import total carregat: 3.355,18 euros.

  Exemple per a un import sol·licitat de 12.000 euros

  * TAE mínima del 10,25% a tornar en 96 mesos, a un tipus d’interès del 7,75% nominal anual i una quota mensual de 168,12 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 573,84 euros. L’última quota és de valor inferior: 167,99 euros. Import total carregat: 16.983,23 euros.

  * TAE màxima del 16,01% a tornar en 18 mesos, a un tipus d’interès del 7,75% nominal anual i una quota mensual de 708,32 euros, i la contractació de l’assegurança Protecció Total Préstecs amb una prima de 371,04 euros. L’última quota és de valor inferior: 708,17 euros. Import total carregat: 13.390,65 euros.

  Quota calculada sense tenir en compte el termini de carència de capital opcional de tres mesos. Consulti a la seva oficina la possibilitat de finançar la prima de l’assegurança.

  S’informa que l’eina de simulació mostra totes les quotes mensuals amb el mateix import (no considera la possible diferència d’import en l’última quota). L’import total carregat inclou la totalitat de les quotes.
  Informació addicional sobre les assegurances vinculades al seu préstec.
  Protecció Total Préstecs inclou les assegurances Protecció Total Vida i Protecció Total Pagaments. Protecció Total Vida és una assegurança de BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros i Protecció Total Pagaments és una assegurança de BanSabadell Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros. Ambdues assegurances tenen com a intermediari BanSabadell Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado del Grupo Banco Sabadell, S.A., amb NIF A03424223 i domicili a l’av. Óscar Esplá, 37, 03007 Alacant, inscrita en el R. M. d’Alacant i en la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV-0004. Té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa de la capacitat financera d’acord amb la Llei de mediació d’assegurances i reassegurances privades. Pot consultar les entitats asseguradores amb les quals BanSabadell Mediación ha signat un contracte d’agència d’assegurances en el web www.bancsabadell.com/bsmediacion.

  BanSabadell Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, amb NIF A08371908 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0557.BanSabadell Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros, amb NIF A64194590 i domicili al c. Isabel Colbrand, 22, 28050 Madrid, inscrita en el R. M. de Madrid i en el Registre d’entitats asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb la clau C-0767.

  Import del préstec
  Termini d'amortització